MENU
 
Dane teleadresowe:
Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 28,
85-039 Bydgoszcz
RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)
 
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
Administrator Danych Osobowych
Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, dalej zwany WITD w Bydgoszczy ul. Hetmańska 28
Możecie się z nami kontaktować w następujący sposób
·         listownie: ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
·         przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /WITD-BYDGOSZCZ/SkrytkaESP
·         pocztą e-mail: bydgoszcz@witd.bydgoszcz.pl
·         telefonicznie: 52 323 83 43
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Daria Kolad. Możecie się Państwo z nim kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych.
Kontakt z IOD  możliwy jest  za pomocą
·         elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /WITD-BYDGOSZCZ/SkrytkaESP
·         adresu e-mail: iod@witd.bydgoszcz.pl
·         listownie: ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
 
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO, art. 50 UTD[2]).
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony
i uczestnicy postępowań, organy odwoławcze właściwe w sprawie  jak również  organy  właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym WITD w Bydgoszczy przekazał  Państwa wniosek.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń [3] oraz podmioty, z którymi WITD w Bydgoszczy zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych oraz podmioty z  którymi WITD w Bydgoszczy zawarł umowę w związku z korzystaniem przez WITD w Bydgoszczy z powierzchni do archiwizacji dokumentacji.
 
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawa do:
·         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
·         sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
·         prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
·    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Profilowanie
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO
 
[2] Ustawa z dnia 6 września 2001 r.  o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 2140 ze zm.)
 
[3] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
(t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180)
 
Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KUJAWSKO - POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
 
 
Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 125), uprzejmie informujemy:
1. Administratorem Pani/Pan Danych Osobowych jest Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
z siedzibą w ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz Tel: (52) 323 83 43; Fax: (52)  323 83 43, e- mail:  bydgoszcz@witd.bydgoszcz.pl
2. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego powołał Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem, e-mai: iod@witd.bydgoszcz.pl lub tradycyjnie pod adresem: ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
(z dopiskiem ochrona danych osobowych).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania zwalczania czynów zabronionych w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Realizacji ustawowych zadań  Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego  Inspektora  Transportu Drogowego.
Nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze mandatów karnych.
4. Posiada Pani/Pan prawo do :
dostępu do swoich danych,
sprostowania swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
usunięcia swoich danych osobowych,
wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 

Informacja z rejestru:
wprowadził: Krzysztof Nowak (2019-10-21 08:17:36)
ostatnia zmiana: Krzysztof Nowak (2020-10-05 08:43:08)
zmieniono: Aktualizacja treści
liczba odsłon: 310
 
 
X

Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci przeglądarki. Zawsze jednak możesz zmienić ustawienia cookies w przeglądarce. Zapoznaj się z polityką prywatności