MENU
 
Dane teleadresowe:
Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 28,
85-039 Bydgoszcz
Zadania i kompetencje

Inspekcja Transportu Drogowego powołana została do życia ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).


Podstawowe zadania i kompetencje Inspekcji Transportu Drogowego zostały określone w:

art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Zadania te polegają na kontroli:

 •   przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt 22,
 •      przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
 •     przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,
 •                 wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367),   
 • rodzaju używanego paliwa,
 • dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego, 
 •  prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
Ponadto prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie innych czynności w niej przewidzianych, w sprawach:
 •  licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,
 •     zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz kabotażowy,
 •    formularzy jazdy,
 •    zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy,
 •     świadectw kierowcy,
 •    certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 10;
Dodatkowo  podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu;


Ponadto na mocy art. 129a ustawy Prawo o ruchu drogowym do Inspekcji Transportu Drogowego należy kontrola ruchu drogowego w odniesieniu do kierujących:

Kontrola ruchu drogowego w odniesieniu do kierującego pojazdem:
    1)    który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.),
    2)    w stosunku do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
    3)    który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy użyciu:
a)    przyrządów kontrolno-pomiarowych,
b)    przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe albo na statku powietrznym urządzeń rejestrujących,
    4)    który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa
- należy również do Inspekcji Transportu Drogowego.
2. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego przysługują uprawnienia określone w art. 129 ust. 1 i 2, w tym również wobec właściciela lub posiadacza pojazdu.


Art. 13k.  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 1.stanowi iż,
Za przejazd po drodze krajowej kierującemu pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, za który pobiera się opłatę elektroniczną:
    1)    bez uiszczenia tej opłaty - wymierza się karę pieniężną w wysokości 3.000 zł;
    2)    bez uiszczenia tej opłaty w pełnej wysokości - wymierza się karę pieniężną w wysokości 1.500 zł.
2. Kierującemu pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, który narusza obowiązek określony w art. 13i:
    1)    w ust. 4a w:
a)    pkt 1 - wymierza się karę pieniężną w wysokości 3.000 zł,
b)    pkt 2 - wymierza się karę pieniężną w wysokości 1.500 zł,
c)    pkt 3 - wymierza się karę pieniężną w wysokości 1.500 zł;
    2)    w ust. 4b - wymierza się karę pieniężną w wysokości 3.000 zł.


Rozpoczęcie kontroli każdorazowo musi być poprzedzone okazaniem kontrolowanemu legitymacji służbowej oraz zapoznaniem kontrolowanego z przysługującymi mu prawami i obowiązkami wynikającymi z ustawy o transporcie drogowym.

Czynności kontrolne inspektor wykonuje w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.

Zatrzymanie pojazdu do kontroli może być dokonane tylko przez umundurowanego inspektora.

 

Inspektor ma również prawo do:

- stosowania środków przymusu bezpośredniego,

- używania broni palnej,

 
Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego mają prawo do nakładania w drodze decyzji administracyjnej, za naruszenie przepisów obowiązujących w zakresie transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne, kar pieniężnych oraz ich pobierania:

- w przypadku zatrzymania przewoźnika zagranicznego i stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia obowiązujących przepisów, inspektor pobiera kaucje w wysokości odpowiedniej do sumy kar wynikajacej z załącznika;

- w przypadku nie uiszczenia kary pojazd zostanie skierowany na parking do czasu uregulowania należności;


 

W związku z prowadzoną działalnością kontrolną, inspektorzy posiadają uprawnienia do formułowania wniosków o wszczęcie postępowania:

- administracyjnego o cofnięcie uprawnień przewozowych przedsiębiorcy,

- karnego lub karno-skarbowego,

- w sprawach o wykroczenia,

- przez organy Państwowej Inspekcji Pracy,

- przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych.

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego wykonują czynności kontrolne  w umundurowaniu oraz posługują się legitymacją służbową i znakiem identyfikacyjnym.

Informacja z rejestru:
wprowadził: Krzysztof Nowak (2011-02-21 08:27:35)
ostatnia zmiana: Krzysztof Nowak (2015-02-09 20:59:09)
zmieniono: Aktualizacja treści
liczba odsłon: 7864
 
 
X

Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci przeglądarki. Zawsze jednak możesz zmienić ustawienia cookies w przeglądarce. Zapoznaj się z polityką prywatności